Career

Junior Programmer

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน
รายละเอียด
Programmer

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 3 ปี
รายละเอียด
.NET Programmer

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 3 ปี
รายละเอียด
Database Programmer

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 3 ปี
รายละเอียด